Köp- och leveransvillkor

Nedan­stå­en­de vill­kor gäl­ler för för­hål­lan­det mel­lan dig som kund och Mull­ban­ken e-​bu­tik (ägs av AB All­ti-​Trä), när du hand­lar av oss på den­na webb­plats.

Vem får hand­la på Mull­ban­ken e-​bu­tik?
För att an­vän­da In­ter­net­bu­ti­ken Mull­ban­ken e-​bu­tik ska du ha fyllt 18 år el­ler ha måls­mans till­stånd. Vi le­ve­re­rar en­dast in­om Sve­ri­ge.

Pri­ser
Det pris som gäl­ler är pro­dukt­pris in­klu­si­ve moms som vid be­ställ­nings­tid­punk­ten finns an­gi­vet i Mull­ban­ken e-​bu­tik.

Be­tal­ning
Pri­vat­kun­der: Fak­tu­ra 14 da­gar i sam­ar­be­te med KLAR­NA el­ler kort­köp med MAS­TER­CARD / VI­SA.

Fö­re­tagskun­der: Då mås­te or­dern mai­las in på order@​mullbanken.​se 10 da­gar net­to mot fak­tu­ra.

Vi gör kre­ditupp­lys­ning och för­be­hål­ler oss rät­ten att ne­ka köp.

Le­ve­rans
Le­ve­rans sker med DSV. Du har som re­gel din va­ra ef­ter cir­ka två vec­kor, för­ut­satt att va­ran finns i la­ger. Vi försöker alltid skic­ka din be­ställ­ning så snabbt som möj­ligt, nor­malt ef­ter 5-​10 ar­bets­da­gar.

Från Maj till Augusti så kan det ta upp till fyra veckor att få sin beställning.

Vill du få varan snabbt levererad hem till dig? Då ska du skriva att vi kan ställa av den utan påskrift och att fullmakt finns. Du får den då levererad på bara 2-3 arbetsdagar om vi har din vara i lager.

Vi le­ve­re­rar en­bart pro­duk­ter in­om Sve­ri­ge.

OBS! God­set a­vi­se­ras via sms och mail, så mobilnummer måste uppges

Vi kan in­te ga­ran­te­ra le­ve­rans­ti­den, men har am­bi­tio­nen att du ska få di­na pro­duk­ter 5-​10 ar­bets­da­gar ef­ter att be­ställ­ning­en har gjorts. Men kan ty­värr in­te ga­ran­te­ra att al­la le­ve­ran­ser kom­mer i tid och kan in­te hål­las ska­de­stånds­skyl­di­ga om för­se­ning­ar skul­le in­träf­fa. Vid trans­port från Mull­ban­ken e-​bu­tik till kund, är Mull­ban­ken e-​bu­tik an­sva­rig om va­ran ska­das el­ler kom­mer bort un­der trans­por­ten. Vid trans­port från kund till Mull­ban­ken e-​bu­tik är kund an­sva­rig om va­ran ska­das el­ler kom­mer bort un­der trans­por­ten. Nor­malt ska al­la pro­duk­ter som finns i Mull­ban­ken e-​bu­tik fin­nas i la­ger och le­ve­re­ras in­om ut­lo­vad le­ve­rans­tid. Om nå­got har bli­vit fel och en va­ra är slut i la­ger, så med­de­lar vi kun­den via e-​post, med vi­da­re in­for­ma­tion.

Ång­er­rätt - re­tur
I en­lig­het med Kon­su­ment­köpla­gen och La­gen om Di­stans­av­tal har du full ång­er­rätt in­om 14 da­gar från att du mot­ta­git va­ran, för­ut­satt att va­ran är i nyskick. Om du vill re­tur­ne­ra en el­ler fle­ra va­ror, ska du kon­tak­ta vår kund­tjänst för att få re­tur­num­mer och le­ve­rans­a­dress. Kund­tjänst nås på or­der@​mullbanken.​se el­ler på tel. 08-​500 220 10 tis-​​​​​fre kl. 8-15. Vän­li­gen ange or­der­num­mer alt. fak­tu­ra­num­mer och vil­ken pro­dukt det gäl­ler samt för­kla­ra pro­ble­met, så kan vi lät­ta­re hjäl­pa dig. Skic­ka ing­et ut­an att först ha va­rit i kon­takt med oss. Re­tur­por­to be­ta­las av kun­den. När vi mot­ta­git din re­tur och haft möj­lig­het att kon­trol­le­ra att va­ran in­te är ska­dad el­ler an­vänd, skic­kar vi dig en ny va­ra el­ler ut­be­ta­lar vi det be­lopp du har be­talt för va­ror­na till det kon­to du an­gi­vit. Frakt-​​​​​ och ex­pe­di­tions­av­gif­ten och even­tu­ell fak­tu­re­rings­av­gift be­ta­las in­te till­ba­ka. Ång­er­rät­ten räk­nas från den tid­punkt när för­sän­del­sen med di­na va­ror le­ve­re­rats till dig el­ler från det att du får med­de­lan­de om att för­sän­del­sen finns för av­hämt­ning.

Re­kla­ma­tion - re­tur
Vill du re­kla­me­ra en va­ra ska du först kon­tak­ta vår kund­tjänst på or­der@​mullbanken.​se el­ler på tel. 08-​500 220 10 tis-​​​​​fre kl. 8-15 för att få re­tur­num­mer och le­ve­rans­a­dress. Vän­li­gen ange or­der­num­mer, fak­tu­ra­num­mer och vil­ken pro­dukt det gäl­ler samt för­kla­ra pro­ble­met, så kan vi lät­ta­re hjäl­pa dig. Skic­ka ing­et ut­an att först ha va­rit i kon­takt med oss. Er­sätt­nings­pro­dukt skic­kas ut­an ex­tra kost­nad. Mull­ban­ken e-​bu­tik står för frak­ten. Har du be­ta­lat oss och vi in­te kan er­sät­ta dig med en ny pro­dukt, gör vi en åter­be­tal­ning till dig när vi fått den de­fek­ta pro­duk­ten i re­tur. Vid even­tu­ell tvist vän­der du dig till All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den. AB All­ti-​Trä, som äger Mull­ban­ken e-​bu­tik, föl­jer nämn­dens re­kom­men­da­tio­ner.

All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den
Box 174, 101 23 Stock­holm.
Tfn 08-​783 17 00
Fax 08-​783 17 01

Ej ut­häm­ta­de för­sän­del­ser
Om du in­te häm­tar ut le­ve­re­rad för­sän­del­se, blir du be­tal­nings­skyl­dig för frakt och han­te­ring på to­talt 695 kr.

Kon­tak­tin­for­ma­tion

Vå­ra kon­takt­upp­gif­ter är:
AB All­ti-​Trä Lin­da­len 2
137 91 Väs­ter­ha­ninge
Tel: 08-​500 220 10
Mån - Fre 8.00 - 15.00
E-​mail: or­der@​mull­ban­ken.​se

Öv­rigt
Ovanstå­en­de vill­kor ac­cep­te­ras av dig när du in­går av­tal om köp av va­ror i vår In­ter­nets­hop Mull­ban­ken e-​bu­tik. Vi re­ser­ve­rar oss för fel på si­dan, fel i pri­ser och öv­ri­ga vill­kor för köp. Li­kaså re­ser­ve­rar vi oss för ut­sål­da el­ler ut­gå­en­de pro­duk­ter, vil­ket gör att vi har rätt att an­nul­le­ra av­tal som av miss­tag kan ha in­gåtts för så­da­na pro­duk­ter. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att änd­ra pris ut­an fö­re­gå­en­de avi­se­ring. Ut­ö­ver vad som sagts ovan och ut­ö­ver vad som fö­re­skri­vits i Kon­su­ment­köpla­gen, har AB All­ti-​Trä ing­et an­svar för fel och/el­ler för­se­ning­ar och sva­rar in­te för nå­gon ska­da – va­re sig di­rekt el­ler in­di­rekt.

Tack för att du valt att an­vän­da vår In­ter­nets­hop Mull­ban­ken e-​bu­tik. Vi ser fram emot att gö­ra af­fä­rer med dig och vill gö­ra vårt yt­ters­ta för att du ska få en god kö­pupp­le­vel­se och bli nöjd med di­na pro­duk­ter.

AB All­ti-​Trä som äger Mull­ban­ken e-​bu­tik be­hand­lar kund­upp­gif­ter med mo­dern in­for­ma­tions­tek­nik och lag­rar des­sa för att kun­na full­föl­ja kund­re­la­tio­ner­na samt för att kun­na läm­na er­bju­dan­den från AB All­ti-​Trä (Mull­ban­ken).