Logotype
Varukorg

Vi levererar snabbt och enkelt i hela Sverige. Alla priser är inklusive frakt.

Favoriter
Latrinkompost
2495:-
Varan har lagts i varukorgen
Latrinkompost
3995:-
Varan har lagts i varukorgen
Varmkompost för hushå...
4590:-
Varan har lagts i varukorgen
Trädgårdskompost
1595:-
Varan har lagts i varukorgen

Kompost - Komposter - Kompostering - Bygga varmkompost - Varmkompostering

Väl­kom­men till Mull­ban­kens kom­postsystem!Al­la kom­pos­ter le­ve­re­ras i plat­ta pa­ket på en li­ten pall.

Komposterna kommer i lösa delar som du lätt monterar ihop.

Inga verktyg behövs för att montera ihop den.


Al­la i snygg de­sign som pry­der sin plats i träd­går­den. An­vän­dar­vän­li­ga med sto­ra luc­kor för en­kel på­fyll­ning och lät­ta att töm­ma. Vår varm­kom­post är ska­de­djurssä­ker med rostfritt stål­gal­ler i bottenplattan.

Du kan myc­ket en­kelt byg­ga din varm­kom­post eller kompost helt ut­an verk­tyg på ba­ra någ­ra mi­nu­ter. Mon­te­rings­an­vis­ning och sköt­sel­råd med­föl­jer.

Spa­ra peng­ar! Man får i de fles­ta kom­mu­ner re­du­ce­rad sop­hämt­nings­av­gift och slip­per stin­kan­de över­ful­la sop­kärl om man kom­po­ste­rar allt sitt matav­fall i en god­känd varm­kom­post. Spa­ra in på latrinhämtnings­av­giften ge­nom att kom­po­ste­ra la­trinet i en la­trin­kom­post. Slipp ben­sin­kost­na­den för bort­körning av ditt träd­gårds­av­fall, el­ler be­svä­ret med eld­ning ge­nom att komposte­ra löv och kvis­tar i kom­posten för träd­gårds­av­fall.

Vi an­vän­der oss av två­facks­sy­stem för bå­de varm­kom­po­ste­ring och la­trin­kom­po­st. Det ska va­ra en­kelt att kom­po­ste­ra!

Varm­kom­posten be­står av två fack i sam­ma be­hål­la­re. La­trin­kom­posten be­hö­ver man ha två se­pa­ra­ta be­hål­la­re av, på 500 li­ter var­de­ra. Man fyl­ler en be­hål­la­re först (detta tar minst 6 må­na­der), lå­ter den sedan vi­la efter sista påfyllning me­dan man fyl­ler upp den and­ra behållaren. När bå­da  be­hål­lar­na är ful­la så är det dags att töm­ma det först fyll­da, som då be­står av fär­dig nä­rings­rik kom­postmylla. 

Blan­dat med strö­ma­te­ri­al (såg­spån el­ler torv­mull) så är kom­po­ste­ring­en en­kel och lukt­fri. Var­va av­fall med strö­ma­te­ri­al. En gång i veckan kan man till­fö­ra sy­re till kom­post­mas­san ge­nom att vän­da runt för­sik­tigt med t.ex en grep el­ler spa­de.

Är det in­te helt ned­bru­tet och vär­me finns kvar i kom­post­mas­san be­hövs ef­ter­kom­po­ste­ring, och det gör man en­kelt i en oi­so­le­rad träd­gårds­kom­post.

Vi le­ve­re­rar snabbt och en­kelt i he­la Sve­ri­ge.
Al­la pri­ser är in­klu­si­ve frakt.


Varmkompost för hushålls...
4590:-
Varan har lagts i varukorgen
Latrinkompost
3995:-
Varan har lagts i varukorgen
Latrinkompost
2495:-
Varan har lagts i varukorgen
Lock
1495:-
Varan har lagts i varukorgen
Trädgårdskompost
1595:-
Varan har lagts i varukorgen
Isolering
895:-
Varan har lagts i varukorgen
Lock
1195:-
Varan har lagts i varukorgen
Botten
1495:-
Varan har lagts i varukorgen

Kompost och kompostbehållare från Mullbanken

Med Mull­ban­ken Kom­post­sy­stem kan du väl­ja mel­lan oli­ka ty­per av kom­post­be­hål­la­re för oli­ka än­da­mål:

Varm­kom­post för hus­hålls­av­fall, träd­gårds­kom­post och la­trin­kom­post

Många med oss tyc­ker att Mull­ban­ken är den bäs­ta kom­posten på mark­na­den just nu tack vare att den är:

- en kom­post och kompstbehållare som är myc­ket lätt att mon­te­ra ihop
- ru­stik och sta­bil kom­post­be­hål­la­re
- en kom­post som är myc­ket lätt att töm­ma
- en kom­post som är okom­pli­ce­rad att kom­po­ste­ra i och skö­ta om
- en kom­post pry­der sin plats i träd­går­den
- lätt att fyl­la på, sto­ra lock på din nya kom­post
- bil­li­ga­re än att byg­ga sin egen lik­vär­di­ga kom­post med rost­fritt stål­gal­ler

Samarbetspartners
Mullbanken AB Allti-Trä
Lindalen 2
137 91  Västerhaninge
Sverige
Kontakt E-post:
Webb: www.mullbanken.se
Telefon: 08-500 220 10
Nyhetsbrev