Väl­kom­men till Mull­ban­kens kom­postsystem!

Al­la kom­pos­ter le­ve­re­ras i plat­ta pa­ket på en li­ten pall.

Komposterna kommer i lösa delar som du lätt monterar ihop.

Inga verktyg behövs för att montera ihop den.

Al­la  i snygg de­sign som pry­der sin plats i träd­går­den. An­vän­dar­vän­li­ga med sto­ra luc­kor för en­kel på­fyll­ning och lät­ta att töm­ma.

Vår varm­kom­post är ska­de­djurssä­ker med rostfritt stål­gal­ler i bottenplattan.

Du kan myc­ket en­kelt byg­ga din kompost helt ut­an verk­tyg på ba­ra någ­ra mi­nu­ter. Mon­te­rings­an­vis­ning och sköt­sel­råd med­föl­jer.

Spa­ra peng­ar! Man får i de fles­ta kom­mu­ner re­du­ce­rad sop­hämt­nings­av­gift och slip­per stin­kan­de över­ful­la sop­kärl om man kom­po­ste­rar allt sitt matav­fall i en god­känd varm­kom­post.

Spa­ra in på latrinhämtnings­av­giften ge­nom att kom­po­ste­ra la­trinet i en la­trin­kom­post.

Slipp ben­sin­kost­na­den för bort­körning av ditt träd­gårds­av­fall, el­ler be­svä­ret med eld­ning

Komposte­ra istället löv , gräs och kvis­tar i kom­posten för träd­gårds­av­fall.

Kompostering handlar om att kompostera i två fack. Växelvis användning. Det ska va­ra en­kelt att kom­po­ste­ra!

Varm­kom­posten be­står av två fack i sam­ma be­hål­la­re.

La­trin­kom­posten be­hö­ver man ha två se­pa­ra­ta be­hål­la­re på 500 li­ter var­de­ra. Man fyl­ler en be­hål­la­re först. Sen lå­ter man den vi­la efter sista påfyllning me­dan man fyl­ler upp den and­ra behållaren. När bå­da be­hål­lar­na är ful­la så är det dags att töm­ma det först fyll­da, som då be­står av fär­dig nä­rings­rik kom­postmylla.

Latrinavfallet ska man varva med torvmull

Varmkomposten ska man använda pellets eller sågspån.

En gång i veckan kan man till­fö­ra sy­re till varmkom­post­en ge­nom att vän­da runt för­sik­tigt med t.ex en grep el­ler spa­de. Är det in­te helt ned­bru­tet och vär­me finns kvar i kom­post­mas­san be­hövs ef­ter­kom­po­ste­ring, och det gör man en­kelt i en oi­so­le­rad träd­gårds­kom­post.

Vi le­ve­re­rar snabbt och en­kelt i he­la Sve­ri­ge.
Al­la pri­ser är in­klu­si­ve frakt.